Algemene Voorwaarden

Wij nemen klantenservice uiterst serieus. Dus om u beter geïnformeerd te houden, vindt u hier de algemene bedrijfsvoorwaarden.

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

1. Onderneming: Het bedrijf die diensten en/of producten aanbiedt aan de consument.

2. Consument: Een persoon die naar eigen persoonlijke vermogen handelt en een transactie uitvoert met de Onderneming.

3. Contract op afstand: Overeenkomst in het kader van een systeem, georganiseerd door de Onderneming, voor verkoop van producten en/of diensten op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst door exclusief gebruik van één of meer communicatietechnieken.

4. Herroepingsrecht: Het vermogen van de consument om het contact op afstand te herroepen binnen een bepaalde periode.

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

De 'Bedrijfsnaam' die door de onderneming wordt gebruikt, is VirusDirect.

Artikel 3: Toepasbaarheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Onderneming en elke overeenkomst die op afstand wordt aangegaan tussen ondernemingen en consumenten.

2. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt beschikbaar gemaakt aan de consument voordat het contract op afstand wordt afgesloten. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle vroegere en toekomstige transacties en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Artikel 4: Het Product

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden valt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Aanbiedingen bevatten een volledige beschrijving. Productbeschrijvingen zullen voldoende worden gedetailleerd om een goede beoordeling van het product door de consument mogelijk te maken. De Onderneming is niet verantwoordelijk voor duidelijke fouten of vergissingen in de aanbieding.

3. Elke aanbieding bevat genoeg informatie zodat het voor de consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen hieronder vallen.

Artikel 5: Het contract

1. De overeenkomst is onderhevig aan de bepalingen in artikel 4, die van stand waren op het ogenblik waarop de consument het aanbod accepteert en aan de bijbehorende voorwaarden voldoet.

2. Wanneer een overeenkomst elektronisch wordt aangegaan, zal de ondernemer passende maatregelen nemen om de elektronische overdracht van gegevens te beschermen en een veilige web-omgeving te verzekeren. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer de nodige veiligheidsmaatregelen treffen.

3. De Onderneming kan, binnen de wet, worden geïnformeerd over het feit of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsook alle andere feiten en factoren die belangrijk zijn voor het afsluiten van het contract op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek tot de conclusie komt dat de overeenkomst niet kan worden afgesloten, heeft hij het recht om dit te weigeren of alleen onder bepaalde voorwaarden te accepteren.

Artikel 6: Herroepingsecht bij levering van producten

1. Bij het aanschaffen van producten, heeft de consument de mogelijkheid deze binnen 14 dagen te annuleren zonder opgaaf van reden. Deze periode start op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze periode zal de consument het product en de verpakking met zorg behandelen. Hij zal het product uitsluitend uitpakken om het te gebruiken en te beoordelen of hij het product wenst te houden. Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking retourneren aan de Onderneming volgens de bijgeleverde instructies. Indien een digitale licentie direct per e-mail wordt verzonden, zal ook de activatiecode en download link direct beschikbaar worden gemaakt aan de consument. In dit geval kan het zo zijn dat het herroepingsrecht niet van toepassing is. Het pakket kan niet opnieuw worden verkocht.

Artikel 7: Het herroepingsrecht

1. Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal de Onderneming dit bedrag zo snel mogelijk, maar niet later dan 30 dagen na annulering, retourneren.

Artikel 8: Uitsluiting van het herroepingsrecht

1. Indien het herroepingsrecht van de consument niet van toepassing is op een bepaalde aanbieding, zal dit duidelijk door de Onderneming in het aanbod worden vermeld.

2. Vanwege de aard van de door de Onderneming verkochte producten, kunnen aangekochte licentie sleutels niet worden geretourneerd.

Artikel 9: De prijs

1. De onderneming kan producten of diensten aanbieden waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft, met variabele prijzen. Deze schommelingen en de criteria voor de prijs zijn vermeld in de aanbieding.

2. De getoonde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10: Levering en uitvoering

1. Producten worden elektronisch geleverd aan de Consument.

2. Indien levering van een besteld product niet mogelijk blijkt, zal de Onderneming trachten het alsnog beschikbaar te maken. Een vervangend product kan op een latere leveringsdatum worden verzonden. Voor vervangende producten kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.

3. Het risico op beschadiging en/of verlies van is de verantwoordelijkheid van de Onderneming tot het moment van levering aan de Consument, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11: Klachten

1. De Onderneming heeft het recht voor klachten openbaar gemaakt en behandelt de klachten in overeenstemming met deze procedures.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten onmiddellijk, volledig en duidelijk aan de Onderneming worden gemeld, direct nadat de Consument deze gebreken heeft geconstateerd.

3. Klachten die bij de Onderneming zijn gemeld, worden binnen 14 dagen na ontvangst beantwoord. Indien duidelijk is dat een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, zal de ontvangst van de klacht binnen 14 dagen door de Onderneming worden bevestigd, waarna ook een indicatie wordt gegeven over wanneer de Consument een meer gedetailleerd antwoord mag verwachten.